Råtallolja

Information om tallolja & utvinningsprocessen.

Råtallolja framställs av svartlut som är en biprodukt vid tillverkning av pappersmassa enligt kraft- eller sulfatprocessen. Råtalloljan härrör från kådämnena eller de så kallade extraktivämnena (eller hartset) i vedråvaran och benämns råtallolja oavsett vilket vedslag råvaran består av. Råtalloljan är en mörkbrun, trögflytande och svavelhaltig vätska som kan användas som ersättning för tung fossil eldningsolja bränsle i värmepannor.

Tillverkning

Råtallolja utvinnes ur sulfatmassaindustrins restavlutar och utvinningen går så till att råtallsåpa, bl.a. bestående av natriumtvålar av organiska syror, först avskiljs i luttankar vid indunstningen av den förbrukade kokvätskan – den så kallade svartluten. Såpan separerar från svartluten i luttankarna och dekanteras av. Råtallsåpan behandlas sedan med svavelsyra eller s.k. restsyra för att de olika organiska syrorna ska återbildas från natriumtvålen.

Världens största förädlare av råtallolja är Arizona Chemical. Preem tillverkar i samarbete med SunPine AB talloljediesel ur råtallolja.

Finska skogsbolaget UPM bygger ett råtalloljeraffinaderi för produktion av talldiesel från råtallolja i Finland ( BioVerno). Fabriken väntas tas i drift 2014.

Innehåll

Den innehåller värdefulla kemiska substanser, som kan vidareförädlas till bränsleadditiv eller gröna kemikalier, och det mesta av råtalloljan utnyttjas på detta vis. Talloljans beståndsdelar kan delas upp i följande kategorier: Fettsyror, hartssyror och neutralämnen samt små mängder lignin. Genom destillation kan råtalloljan delas upp i följande branschtypiska fraktioner: tallfettsyra, tallharts och beckolja. Den sistnämnda består i huvudsak av neutralämnen, som t.ex. högre alkoholer och dess estrar.

Användning

Efter hydrogenering (vid +380 grader Celsius) av fördestillerad råtallolja på ett raffinaderi, då svavel, kväve och syre avlägsnas, kan delar av råtalloljan användas som tillsats i fossil dieselolja för att minska utsläppen, höja cetantalet och öka den förnybara andelen i fossila drivmedel. En nackdel i fordonssammanhang är bl a att talldieseln utan föregående isomerisering inte fungerar lika bra som fossil-diesel vid låga vintertemperaturer.

Tallfettsyran kan som alternativ till lågvärdiga animaliska fettsyror (talg) användas för tillverkning av biologiska smörjoljor, (alkyd)färger, tvättmedel, och hushållssåpa. Tallhartset (kolofonium) kan användas som råvara vid tillverkning av papperslim, till bindemedel i tryckfärg, klister i tejp och i smältlim. Ur tallbeckoljan kan utvinnas värdefulla växtsteroler som användes i livsmedel och läkemedelsberedningar. Resterande beckolja kan användas som bränsle i till exempel värmeverk och värmekraftverk och också i mesaugnar.

Exempel på hartskokeri